Avregning av vannforbruk og nytt akontobeløp

Den 18. mars 2010 fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Sameiermøtet gir styret i oppdrag å installere varmtvannsmålere i alle leiligheter i forbindelse med rørutskiftingsprosjektet samt nødvendig måle- og avlesningsutstyr. Dessuten skal styret etablere nødvendige rutiner slik at kostnader for produksjon av varmt vann blir fordelt i henhold forbruket i de enkelte leiligheter.

Installasjonen er nå gjennomført og det er foretatt målinger i hele 2011.Styret vil følge opp generalforsamlingens vedtak om at kostnadene til varmtvann blir fakturert i henhold til faktisk forbruk.Det har som kjent vært perioder i 2011 med mangelfull varmtvannslevering fra anlegget. Styret har derfor kontrollert hvordan forbruket i disse periodene har vært for leiligheter med høyt forbruk. Resultatet viser at forbruket i disse ukene ikke har avveket fra forbruket resten av året, slik at styret vil legge faktisk forbruk av varmtvann i hele 2011 til grunn for avregningen.

Styret vil sende ut varsel om nytt a-konto beløp for 2012 i november til den enkelte sameier. Det nye a-konto beløpet er basert på forbruket i perioden januar 2011 til oktober 2011Avregningen for hele 2011 vil bli foretatt i starten av 2012 basert på forbruket i 2011.